Užički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Naša misija je da unapredimo položaj dece u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje pormoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišemo kao osnovni dokument o pravima deteta. Aktivisti Centara su pedagozi, psiholozi, nastavnici, novinari, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

Centar realizuje svoje aktivnosti u okviru sledećih programa:

Program obrazovanja o pravima deteta ima za cilj da informiše decu, roditelje i profesionalce koji rade sa decom o pravima deteta i mehanizmima za ostvarivanje tih prava.

Program polazi od činjenice da je država obavezna da omogući potpuno i efikasno informisanje o pravima deteta same dece, ali i svih drugih aktera u prosecu ostvarivanja prava deteta, kao jednog od opštih preduslova za potpunu primenu Konvencije o pravima deteta u društvu.

U okviru ovog program organizujemo seminare, predavanja, treninge, stučne skupove, rasprave i radionice o Konvenciji o pravima detea, ali i o drugim specifičnim temama koje direktno proističu iz koncepta prava deteta uključujući i razvijenje partnerstava porodice i škole, obrazovanje za aktivne metode rada u obrazovnim institucijama, lobiranje i zastupanje za prava deteta.

Program dečije participacije ima za cilj da promoviše aktivno učešće dece u procesu odlučivanja o svim pitanjima od njihovog interesa kao i da promoviše modele dečije participacije u školama i institucijama u kojima deca borave, kao i u društvu uopšte.

Jedan od osnovnih principa Konvencije jeste pravo na participaciju, odnosno pravo deteta da bude uključeno u proces odlučivanja o svim pitanjima koje ga se direktno ili indirektno tiču.

Deca u Srbiji još uvek nemaju dovoljno razvijene mehanizme kroz koje bi mogli uticati na donošenje odluka od njihovog interesa. Društvo i država u celini i dalje ne prepoznaju važnost uključivanja dece u ove procese, ne podstiču i ne ohrabruju decu da budu aktivni građani, tako da i sama deca nemaju dovoljno razvijenu svest o važnosti uključivanja u društvene tokove.

Aktivnosti ovog programa bazirani su na formiranju, edukaciji, osnaživanju i podršci grupa dece koja će organizovati akcije i kampanje u cilju rešavanju njihovih problema ili zadovoljavanju njihovih potreba i tako aktivno doprinositi boljem ostarivanju svojih prava.

Ciljna grupa u okviru programa participacije su dominantno deca, ali i roditelji i profesionalci koji rade sa decom.

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja ima za cilj unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja kroz obezbeđivanje jednakih mogućnosti za obrazovanje sve dece, unapređenju programa i vaspitno-obrazovnog rada i kroz jačenje saradnje sa roditeljima.

Osnovne aktivnosti su različiti treninzi i seminari kojima povećavamo kapacitete ciljnih grupa za preuzimanje aktivne uloge u procesu unapređenja predškolskog obrazovanja. Pored ovoga, Centar radi i direktno na obezbeđivanju i ostvarivanju prava deteta na kvalitetno predškolsko obrazovanje, kroz svoju Montesori školicu “Zmaj”.

Ciljna grupa ovog programa su deca uzrasta 2-7 godina, profesionalci koji rade sa decom ovog uzrasta i roditelji.