Užice, 29. Novembar 2017.

20171127_195015_resizedU holu Gradskog kulturnog centra, od 27.11.2017. otvorena je izložba fotografija na temu “Šta je za mene nasilje?” koju su pripremili mladi iz omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta. Na kreativan način, kroz realnu fotografiju i fotografiju sa intervencijom, mladi su predstavili različite oblike nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece, poput digitalnog nasilja, fizičkog, emocionalnog, verbalnog. Mladi su imali potrebu da fotografijom prikažu i druge, manje poznate oblike nasilja i zanemarivanja dece, poput seksualne i radne eksploatacije, rodno zasnovanog nasilja, zloupotrebe dečijeg rada. Opredelili su se da kroz umetnički izraz, fotografiju, obrade temu nasilja nad decom i na taj način pošalju poruku važnosti uključivanja dece i mladih u prevenciji nasilja. Narednih meseci, izložba će biti postavljana u užičkim osnovnim i srednjim školama kako bi što veći broj dece imao priliku da je vidi.

Izložba je samo jedna od aktivnosti šire kampanje Užičkog centra za prava deteta koja treba da dovede do usvajanja Lokalnog međusektorksog protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. U saradnji sa svim relevantnim institucijama u našem gradu, protokolom ćemo jasno definisati sve oblike nasilja, predvideti efikasnu koordinaciju, učešće svih relevantnih institucija i organizacija, uspostavljanje procedure za efikasan odgovor na nasilje, doprineti povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja, kao i povećanju broja procesuiranih nasilnika. Primena Protokola treba da doprinese i promociji nulte tolerancije prema nasilju nad decom i podršci potpunoj realizaciji prava svakog deteta na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja.

Kampanja je integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Rezultati istraživanja u vezi sa nasiljem treba da nas pokrenu na akciju!

(Rezultati istraživanja preuzeti iz publikacije: Determinante nasilja nad decom u Srbiji, UNICEF, 2017)

• Oko 70% dece doživelo makar jedan slučaj psihičkog ili fizičkog nasilja tokom odrastanja, nešto više devojčice nego dečaci;

• 38% dece su bila svedoci nasilja u porodici među odraslima;

• oko 5% dece je doživelo sve tipove nasilja (fizičko, psihičko, seksualno i svedok porodičnog nasilja);

• oko 45% dece je izloženo telesnom kažnjavanju i psihičkoj agresiji u porodici kao metodu disciplinovanja;

• telesnom kažnjavanju više su izložene devojčice, mlađa deca, deca u romskim naseljima, deca u urbanim sredinama;

• primena fizičkog nasilja u disciplinovanju dece značajno je opala u periodu 2005 - 2014;

• primena fizičkog nasilja je značajno češća kod dece mlađeg (1-4 godine) nego starijeg uzrasta;

• između 8 i 13% dece školskog uzrasta izjavljuje da je doživelo seksualno nasilje;

• seksualno nasilje češće je nad devojčicama nego dečacima (12,6% : 8,6%) i raste sa uzrastom;

• devojčice su više izložene seksualnoj eksploataciji, primorane na ranu udaju, češće su žrtve trgovine ljudima;

• 45 - 65% dece je izloženo vršnjačkom nasilju, učestalost je slična kao u drugim zemljama (1/3 „čiste“ žrtve, 8% samo nasilnici, 1/3 žrtve i nasilnici);

• rasprostranjeni su svi vidovi nasilja - verbalno, fizičko, otimanje i uništavanje imovine, relaciono (u odnosima), digitalno, seksualno nasilje, rodno zasnovano nasilje ...

• 47% dece sa intelektualnim smetnjama doživljava neki vid nasilja van porodice;

• istraživanja o zanemarivanju dece u opštoj populaciji su vrlo oskudna;

• nasilje je češće u domovima za decu, posebno za decu sa smetnjama u razvoju (58 -76%);

• visoka je stopa zanemarivanja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom - nedovoljno se prepoznaje i reaguje.

Više fotografija možete pogledatina linku OVDE